Business

லட்சுமி விலாஸ் வங்கியின் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

கோவை, ஜூன் காலாண்டில் லட்சுமி விலாஸ் வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபம் ரூ .0.09 கோடியாக இருக்கிறது, இது 2019 ஜூன் காலாண்டில் செயல்பாட்டு இழப்பு ரூ .25.55 கோடியாக இருந்தது. 2020 ஜூன் காலாண்டில் […]